Skip Navigation

School Calendar

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
BB vs Heritage(7&8 G, JV-G,JV-B,V-G,V-B)
January 5, 2021 |03:00 PM -

7&8 Girls - 3:00pm JV Girls - 4:00pm JV Boys - 5:15pm V Girls - 6:30pm V Boys - 7:45pm  

BB @ East Rankin(JV-G, JV-B,V-G,V-B)
January 8, 2021 |04:00 PM -

JV Girls 4:00pm JV Boys  5:15pm V Girls - 6:30pm V Boys - 7:45pm

Pee Wee Basketball
January 9, 2021 |08:30 AM -

8:30 1-2 (G) 9:20 3-4 (G) 10:10 2-3 (G) 11:00 4-3 (B) 11:40 2-1 (B) 12:30 3-2 (B) 1:20 4-1 (B)

BB @ Lamar(7 & 8 G, JV-G, JV-B,V-G,V-B)
January 12, 2021 |03:00 PM -

7&8 Girls - 3:00pm JV Girls - 4:00pm JV Boys - 5:15pm V Girls - 6:30pm V Boys-7:45pm

FCA - Gym
January 14, 2021 |07:30 AM -
Boys Soccer @ Washington (V/JV)
January 14, 2021 |03:00 PM -

(V/JV 4:30pm)

BB vs Leake(7 & 8-G, JV-G,JV-B,V-G,V-B)
January 15, 2021 |03:00 PM -

7 & 8 girls - 3:00pm JV Girls 4:00pm JV Boys - 5:15pm V Girls - 6:30pm V Boys - 7:45pm

Pee Wee Basketball
January 16, 2021 |08:30 AM -

8:30 3-1 (G) 9:20 4-2 (G) 10:10 4-1 (G) 11:00 2-1 (B) 11:50 4-3 (B) 12:40 3-2 (B)

BB @ Winston(7&8-B,JV-G,JV-B,V-G,V-B)
January 19, 2021 |03:00 PM -

7&8 Boys - 3:00pm JV Girls - 4:00pm JV Boys - 5:15pm V Girls - 6:30pm V Boys - 7:45pm

BB @ Heritage(7&8 B, JV-G,JV-B,V-G,V-B)
January 21, 2021 |03:00 PM -

7 & 8 Boys - 3:00pm JV Girls - 4:00pm JV Boys 5:15pm V Girls - 6:30pm V Boys - 7:45pm

Pee Wee Basketball Tournament
January 23, 2021 |08:30 AM -

8:30 4-3 (G) 9:20 2-1 (G) 10:10 3-2 (G) 11:00 1-2 (B) 11:50 3-4 (B) 12:40 2-3 (B)

BB vs Starkville Christian(JV-G,JV-B,V-G,V-B)
January 23, 2021 |02:00 PM -

JV Girls - 2:00pm JV Boys - 3:15pm V Girls - 4:30pm V Boys - 5:45pm

School Board Meeting
January 25, 2021 |05:30 PM -
BB vs East Rankin (JV-G,JV-B,V-G,V-B)
January 26, 2021 |04:00 PM -

JV Girls - 4:00pm JV Boys - 5:15pm V Girls - 6:30pm V Boys - 7:45pm

ASVAB
January 28, 2021
FCA - Gym
January 28, 2021 |07:30 AM -
BB @ Pillow(JV-G, JV-B, V-G, V-B)
January 28, 2021 |04:00 PM -

JV Girls - 4:00pm JV Boys - 5:15pm V Girls - 6:30pm V Boys - 7:45pm

Pee Wee Basketball Tourney & Championship
January 29, 2021 |05:00 PM -

Friday, January 29 5:00 1-4 girls  5:40 2-3 girls 6:20 1-4 4 boys 7:00 2-3 boys 7:40 Championship girls game  8:20 Championship boys game 

Jr. High District BB Tourney - Heritage
January 30, 2021

Schedule: Game One: Girls: Heritage vs. Leake 9:30am Game Two: Boys: Heritage vs. Leake 10:45am Game Three: Girls: East Rankin vs. Lamar 12:00pm Game Four: Boys: Starkville vs. TBA 1: 15pm Gam...

Upcoming Events